• Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za zatvaranje pogova Standard sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Plan aktivnosti sa zahtjevom za produženje okolinske dozvole za Klejton sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za proširenje pogona Drvoprodukt sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju produženja okolinske dozvole za kotlovnicu Travnik i Novi Travnik sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za kotlovnicu stambenog naselja „Oki Dobrinja“ sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada Tehnološkog elaborata za sanitarnu deponiju Trešnjca u BPK (2015)
 • Uputstvo za proračun godišnjih emisija SO2, PM10 i NO2 (2014-2015)
 • Ažuriranje Registra emisija u zrak i određivanje zona kvaliteta zraka u Kanonu Sarajevo (2014 – 2015)
 • Projekti ekoremedijacije I razvoja u Unsko-sanskom Kantonu (2014)
 • Uspostavljanje centara za reciklažu CFC i HCFC u BiH za UNIIDO (2014)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za BH Telecom (2014)
 • Strateška procjena uticaja za FBiH za Royal Dutch Shell (2014)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Medimpex (2014)
 • Izvještaj o stanju sigurnosti za „PREVENT LEATHER“ Sarajevo, Visoko (2014)
 • Studija o procjeni uticaja na okoliša za Termalna rivijera Ilidža, pumpna stanica vrele vode iz bušotine IB-2, lokalitet : Zmijska stijena (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „UPI 2“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Vuletić II“ sa gradilišta na trasi autoputa LOT 2 i LOT 3, koridor Vc, Poddionica: Lepenica-Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Vuletić I“ sa gradilišta na trasi autoputa LOT 2 i LOT 3, koridor Vc, Poddionica: Lepenica-Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „UPI 1“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Sastavci“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Toplice“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Mokrine“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Sastavci – Hadžići“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Zabašća“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za Una Gas (2013)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat sanacije i rekonstrukcije stadiona za brzo klizanje Zetra za IPSA INSTITUT (2013)
 • Projekat upravljanja građevinskim otpadom i uređenja deponija građevinskog materijala za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf, dionica Lašva – Petlja Nević Polje za 3 poddionice za IPSA INSTITUT (2013)
 • Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u Kantonu Sarajevo (2012-2013)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje dionice Lepenica – Suhodol (2012 – )
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje dionice Suhodol – Tarčin (2012 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za brzu cestu Lašva-Donji Vakuf, dionica Lašva-petlja Nević Polje, poddionica 2 Kaonik-Vitez za IPSA INSTITUT (2012)
 • Plan o upravljanju otpadom za dionicu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki brod) za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu: Svilaj – Vukosavlje (Sekcija 1 i Sekcija 2) za JP Autoceste (2012)
 • Plan o upravljanju otpadom za dionicu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki brod), za LOT-ove 2,3,4 i 5 dionica Brčko – Tuzla za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod), za LOT – ove 2,3,4 i 5, dionica Brčko – Tuzla za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod), za LOT 1, dionica Orašje – Brčko za JP Autoceste (2012)
 • GAP Analiza prema smjernicama EBRD-a projektne i ostale dokumentacije za HE Ulog (2012)
 • Studija uticaja na okoliš za Projekat sanacije i zatvaranja gradske deponije „Siđe“ u Zenici (2012)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš za HE Ustikolina (2011-2012)
 • Registar emisija zagađujućih materija u zrak za Kanton Sarajevo (2011 – 2012)
 • Studija uticaja na okoliš za sanaciju deponije Višnjik u Gradačcu (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova za Bosnalijek (2012)
 • Plan aktivnosti za KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje novog primarnog kolektora oborinskih voda za  JP Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. (2011)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje tunela Vijenac (2011 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat rekonstrukcije, adaptacije i promjenu namjene postojeće poslovno-administrativne zgrade i kontrole kvaliteta Bosnalijek (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Vlakovo – Lepenica“ na trasi koridora Vc za JP Autoceste FBiH (2011)
 • Plan  upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Tarčin- Konjic“  na trasi Koridora Vc za IPSA INSTITUT (2011)
 • Elaborat o zbrinjavanju otpada tijekom pražnjenja akumulacije HE Rama (2011)
 • Plan o upravljanju građevinskim otpadom za projekat izgradnje objekta „CP-bočno naplatno mjesto Kakanj“ (2011)
 • Plan o upravljanju građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Lepenica – Tarčin“ na trasi koridora Vc (2011)
 • Okolinski nadzor na izgradnji Sarajevske obilaznice (2011)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Coca Cola (2011)
 • Registar firmi koji se bave prikupljanjem i reciklažom ambalažnih materijala (2011)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za rušenje objekata u pogonu Žica d.d. Sarajevo (2011)
 • Nacionalni plan postpenog iskuljučenja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač (2010 – 2011 )
 • Izrada Prethodne procjene/zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i Studije o  procjeni uticaja na okoliš „EURO EXIM“ d.o.o. Breza (2011)
 • Izrada Elaborata uticaja izgradnje objekata na okoliš kanalizacionog sistema i sistema za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u Konjicu (2010 – 2011)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje autoceste Kakanj – Bilješevo (2010 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom – Međunarodni aerodorm Sarajevo (2011)
 • Izrada Elaborata uticaja izgradnje objekata na okoliš kanalizacionog sistema i sistema za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu (2010 – 2011)
 • Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo (2010 – 2011)
 • Plan upravljanja otpadom za SurTec Eurosjaj Konjic (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za UnisGal Konjic (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za SARAJKOMERC Gornji Vakuf (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za toplanu BAGS Vogošća (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Sarajevoputeve (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za DOBOJPUTEVE (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za Toplanu Sarajevo i Toplanu Travnik, Unis Energetika (2009)
 • Pregled dokumentacije o zaštiti na radu, priručnika o okolinskoj politici i master plana protivpožarne zaštite u skladu sa IFC izvedbenim standardima, Gintasmont, Crna Gora (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za HE Vranduk, JP EPBIH (2008 – …)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za TE Kakanj blok 8, JP EPBIH (2008-…)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za kabinsku žicaru, ZOI (2009)
 • Studija procjene okolinskih i društvenih uticaja za Rudnik Stanari prema smjernicama EBRD
 • DAPOLONIA Italija, EFT Group (2009)
 • Izrada dijela zaštita okoliša za urbanističku dozvolu:   Mjere zaštite okoliša za pogon proizvodno-poslovni objekat za montažu i reparaciju vodomjera i laboratorije za verifikaciju vodomjera za „VMS GROUP“ doo Sarajevo (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za objekte na Bjelašnici, Igmanu i Zetri (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Pilanu Alba Uniprom (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za kamenolom Radava, Fojnica (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za HE Ustikolina, JP EPBIH (2009…)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za tvornicu namještaja – Standard (2009)
 • Studija uticaja na okoliš i društvo za Autoput Bar Boljari dionica Smokovac – Mateševo prema smjernicama IFC/WB, (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš za HE Ulog, EFT Group (2009)
 • Plan okolinskih i društvenih aspekata za Aerodrom Sarajevo prema smjernicama EBRD u saradnji sa SEA Aeroporti di Milano, Italija (2009)
 • Izrada dijela zaštita okoliša za urbanističku dozvolu za   za Sadex sljako beton
 • Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP Općine Kakanj (2008-2009)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za poslovno-proizvodni centar i centar za zabavu SA-DUNDEE GROUP (2008
 • Akcioni plan mjera za poboljšanje stanja okoliša na području općine Kakanj (2008-2009)
 • Studija snižavanja emisije iz ”Termolektrane Kakanj” (2008)
 • Studija ranjivosti prostora Federacije Bosne i Hercegovine (2008)
 • Studija ranjivosti prostora općine Bihać (2008)
 • Izrada Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za Hotel Evropa, Sarajevo (2008)
 • Studija ranjivosti prostora za FBiH (2007)
 • Strategija zazaštite okoliša za FBiH (2007)
 • Studija uticaja na životnu sredinu za TE Stanari (2006-2008)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za pilanu „Klejton“ (2007)
 • Izrada studije nultog stanja za Volkswagen (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju hotela za Aerodrom (2007)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu i Izvještaj o stanju sigurnosti za skladište LPG za Istrabenz Plin (2007)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za kamenolom za Bosnaputevi (2007)
 • Izrada Studije o stanju okoliša za EUFOR Bazu u Mostaru (2007)
 • Izrada dijela Plana upravljanja otpadom za Zeničkodobojski Kanton (2007)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za UNIS ENERGETIKA Sarajevo i Travnik (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju PEKARA A SELMANOVIĆ (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju BUREGDŽINICA AS (2007)
 • Elaborat o uticaju elektromagnetnog zračenja GSM/UMTS baznih stanica BH Telecoma na zdravlje ljudi i okolinu (2007)
 • Projekat sanacije zemljišta u krugu topionice olova TESLA Brčko (2007)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu izgradnje parkova vjetroelektrana instalirane snage do 60 MW na tri mikrolokacije na području Podveležja, sa pojedinačnom snagom turbina od 2 MW, za VJETROENERGETIKU BH (2007)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za topionica olova Tesla Brčko (2006)
 • Izrada dokumentacije za okolinsku dozvolu za Grand Medija Centar za potrebe Holiday Inna (2006)
 • Ocjena uticaja djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu – za potrebe izgradnje vjetroelektrana za VJETROENERGETIKU BH (2006)
 • Ocjena uticaja djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu – za potrebe izgradnje vjetroelektrana za ENERGY 3 (2006)
 • Studija uticaja na okoliš za bazu EUFOR u Butmiru sa analizama tla i podzemnih i otpadnih voda (2006)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu i Studije uticaja na okoliš za dionicu autoputa Kakanj – Visoko (2005-2006)
 • Učešće na izradi zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu i Studije uticaja na okoliš za LOT2 koridora VC (2005-2006)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu  izgradnje parkova vjetroelektrana instalirane snage do 300 MW na više mikrolokacija na širem području Podveležja, sa optimalnom instaliranom snagom za I fazu od 42 MW (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za kotlovnicu JU Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ (2006)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za kotlovnicu Klinike za akušerstvo, ginekologiju i pedijatriju  (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za punionicu bezalkoholnih pića i prirodne izvorske vode COCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za fabriku za proizvodnju meke poliuretanske pjene Delibašić poliuretani Kakanj (2005)
 • Izrada Plana sprečavanja nesreća velikih razmjera za skladište toluendiizocijanata (TDI) za fabriku za proizvodnju meke poliuretanske pjene Delibašić poliuretani Kakanj (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za betonaru KUNOVAC (2004)
 • Studija uticaja na okolinu za FERPLAST Sarajevo (proizvodnja PE kesa) (2004)
 • Studija tehnološko-ekonomske rekonstrukcije I revitalizacije proizvodnje komercijalnih rashladnih medija u “SLATKOM  alfa & omega», Banja Luka (2004)
 • Studija uticaja na okolinu za MEGATTI doo na lokaciji naselja “Hrasnica” za proizvodnju disperzionih boja i za proizvodnju tečnih sredstva za pranje i higijenu u domaćinstvima i industriji (2003)
 • Analiza i unapređenje sistema praćenja emisije zagađujućih materija u vazduh na području sarajevskog Kantona (2003)
 • Elaborat zaštite okoline za pekaru Novi Grad (2004)
 • Osiguranje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj (2002-2004)
 • Studija izvodivosti i osnova projekta tehnološkog prestrukturiranja pogona za proizvodnju poliuretanskih (PUR) pjena preduzeća “Stirokart” a.d. Srbac BiH, sa uvođenjem ekološki prihvatljive tehnologije (2003)
 • KJKP TOPLANE SARAJEVO (2002)
 • Studija uticaja na okolinu – Rekonstrukcija  postojećeg sistema vodosnabdijevanja na rijeci Usori u Jelahu
 • Studija uticaja na okolinu – Punionica propan – butan gasa TPO Vitkovići, Goražde
 • Studija uticaja na okolinu – Objekat za rasjecanje mesa ribe “Norfish Blagaj”, Salakovac
 • Elaborat uticaja na okolinu – Tvornica za reciklažu ketridža, Zenica
 • Studija uticaja na okolinu – Autoput Sarajevo – Zenica, poddionica Jošanica – Semizovac
 • Separacija šljunka na lokaciji Diva Grabovica, Prominvest Konjic
 • Elaborat uticaja na okolinu – Tvornica boja i premaza “Megati” Ilijaš,
 • Elaborat uticaja na okolinu – Betonara, Dom Breza – Ilijaš
 • Elaborat uticaja na okolinu – Benzinska pumpa Bare, Sarajevo
 • Elaborat uticaja na okolinu – Betonara Rajlovac
 • Elaborat uticaja na okolinu – Postrojenje za zahvatanje vode iz rijeke Bosne, Sarajevo
 • Master plan puta Tarčin – Mostar
 • Elaborat uticaja na okolinu – Mini pilana Euroholz, Ilijaš
 • Analiza usklađenosti BiH legislative iz oblasti reciklaže otpada za potrebe Svjetske banke IFC (2007.)
 • Izrada tehničkog uputstva za očuvanje kvaliteta zraka u KS za pekare, benzinske pumpe, pržionice kafe i objekte za pripremu hrane (2006.)
 • Izrada podzakonskih akata Zakona o zastiti okoline za Federaciju BiH (2004-2005)
 • Izrada idejnog riješenja kalibracione laboratorije za Toplane Sarajevo (2005)
 • Konsalting u sklopu CARE International (2004-2005)
 • Konsalting u sklopu Programa EU za revitalizaciju preduzeća (EUPER) (2002-2003)
 • Recenzija Programa UNDP-a VEEP (Zapošljavanje i zaštita okoline na selu) (1999) kroz direktne ugovore UNDP-a sa saradnicima CETEOR-a Konsultacije u vezi okolinske komponente u međunarodnoj saradnji, Ministartsvo vanjskih poslova BH (1999)
 • Snabdijevanje literaturom (strani propisi i podaci) (Federalno ministarstvo industrije, Ministarstvo vanjskih poslova BH, Kanton Sarajevo, Elektroprivreda BH) Konsultacije u vezi donošenja propisa i međunarodne saradnje Ministarstvu prostornog uređenja (1994 – 1999)
 • Državni program isključenja supstanci koje ugrožavaju ozonski sloj (1998), finansirao UNDP kroz direktni ugovor sa saradnicima CETEOR-a Konsultacije u vezi tretmana farmaceutskog otpada Ministarstvu zdravlja (1997)
 • Okolinski due diligence (dubinska analiza)-procjena koristi, obaveza i odgovornosti vezanih uz moguću kupnju udjela društva Aluminium Compleks Mostar, član tima ERM *(Environmental Resources Management*  is one of the world's largest environmental management consultancies (2008)
 • Okolinski due diligence za moguću kupnju hotela Holiday Inn, član tima Merrill Lynch International (2008)
 • Ekspertize za pregled okolinskih uslova projekat koridora Vc (2008-2009)
 • Nadzor i okolinski monitoring za potrebe rekonstrukcije željeznicke pruge u FBiH (2008-2009)
 • Nadzor i okolinski monitoring tokom rekonstrukcije magistralnog puta u FBiH dionica Tuzla – Orašje (2008-2009)
 • Međulaboratorijsko poređenje ispred Kantona Sarajevo u svrhu odabira laboratorije koje će imati dozvolu da vrše zvanično mjerenje emisija iz ložišta (2005)
 • Kontrola i ocjena laboratorija ispred Kantona Sarajevo u svrhu odabira laboratorije koje će imati dozvolu da vrše zvanično mjerenje emisija na tehnološkim postrojenjima (2004)
 • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u preduzeću ENERGOINVEST Sarajevo (2005)
 • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u Coca Cola Beverages (2004)
 • Okolinski monitoring u toku rehabilitacije magistralnog puta Stupska petlja – Jablanica i mosta Ugar po ugovoru sa Svjetskom bankom (2003)
 • Audit Sistema okolinskog upravljanja prema ISO 14001 kao član tima Lloyd Register u Coca Cola Beverages (2003)
 • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za FDS (2001)
 • Okolinski audit Tvornice Dubint, Kočerin (po nalogu Evropske banke), 2000 Stalna revizija rezultata mjerenja na području okoline i sigurnosti na radnom mjestu, koja za Bosnalijek Sarajevo obavljaju različite institucije
 • Konferencija: „Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije – finansiranje i implementacija projekta ee u javnom sektoru FBiH – berza projekata 2“, Zenica u okviru sajma ZEPS, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Obuka: „Program profesionalnog razvoja inženjera“ u 4 grada (Mostar, Sarajevo, Bihać i Tuzla), u saradnji sa CRP Tuzla, UNDP i Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Seminar: „Sigurnost i zaštita na radu“ (2014)
 • Seminar: „Teorije i postignuća u upravljanju specifičnim vrstama otpada“ (2014)
 • 3 Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2014)
 • 10 Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 1 (2014)
 • Konferencija: „Energetska Efikasnost – obaveza, potencijal i perspektiva građevinskog sektora“, U okviru 36. Međunarodnog sajma građevinarstva SaGra, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Seminar: „Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou“, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ZE-DO kantona (2013)
 • Konferencija „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – berza projekata“, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2013)
 • Savjetovanje „IV Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem – energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“ (2013)
 • Seminar „Upravljanje kemikalijama i opasnim materijama, prevencija i reagovanje u incidentnim situacijama“ – REACH, opasni otpad- azbest i otpadna ulja – prevencija i sakupljanje (2013)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje – modul 1 (2013)
 • Seminar „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“ – Zakonski okvir i praktična primjena – (2013)
 • Stručni seminar „Energijska efikasnost – novi izvor konkurentske prednosti u građevinarstvu“ (2013)
 • Stručni seminar „Izvođenje građevinskih radova u pogledu okolinskih obaveza“ (2013)
 • Praktična obuka za stručna lica koja se bave mjerenjem i monitoringom emisije u zrak (2012)
 • Seminar „Upravljanje opasnim otpadom u funkciji zaštite okoliša“ (2012)
 • Seminar „Otpad kao šansa, obaveza i odgovornost“ (2012)
 • Seminar „Usklađivanje zakonodavnog okvira po pitanju okolinskih dozvola sa Direktivama EU i buduće obaveze industrije“ (2012)
 • Seminar „Energetska efikasnost u Elektroprivredi BiH“ EP BiH (2012)
 • Seminar „Problematika emisije CO2, obaveze, projekti smanjenja emisije CO2 i certificiranje smanjenja emisije CO2 (CDM, CER…)“ EP BiH (2012)
 • Seminar “Energijska efikasnost u građevinarstvu – novi izvori konkurentske prednosti” (2012)
 • Okrugli stol „Model upravljanja animalnim otpadom“ Fond za zaštitu okoliša FBiH (2012)
 • Seminar “Okolina, zdravlje i sigurnost kod izvođenja građevinskih radova” (2012)
 • Seminar “Okolinsko upravljanje i upravljanje medicinskim otpadom” KCUS (2011)
 • Seminar “Međunarodni propisi iz domena zaštite okoline i implementacija u JP Elektroprivreda BiH (2011)
 • III škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • IX škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2011)
 • III Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u BiH sa međunarodnim učešćem (2011)
 • II škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • I škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • VIII škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2011)
 • Upravljanje kvalitetom zraka i suzbijanje klimatskih promjena (2011)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje (2011)
 • Obuka: Energetska efikasnost u stambenim lokalnim objektima u okviru Programa oporavka regije Srebrenica (2010)
 • V, VI i VII škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ uz podršku EBRD TAM/BAS programa
 • Škola „Energetska efikasnost i energetski menadžment“ (2010)
 • IV škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2010)
 • Stručni kolokvij “Regulisanje emisije SO2 iz termoenergetskih postrojenja u Jugoistočnoj Evropi” (2009)
 • III škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • II Savjetovanje o komunalnoj energetici – energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije”
 • II škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • “Male hidroelektrane u FBiH”, IFC & CETEOR d.o.o. Sarajevo (2009)
 • I škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • Seminar “Adaptacija privrede Bosne i Hercegovine klimatskim promjenama” (2009)
 • Trening program „Obuka inženjera za sprovođenje energijskog audita“ (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole“ –  Lukavac (2008)
 • Savjetovanje „ I Savjetovanje o komunalnoj energetici u BiH sa međunarodnim učešćem” – Sarajevo (2008)
 • Stručni seminar „Okolina, zdravlje i sigurnost kod izvođenja građevinskih radova“ – Vogošća (2008)
 • Stručni skup “Energijska efikasnost – imperativ budućnosti” (2008)
 • Radionica “Osnovi i primjena standarda ISO 14001, značaj okolinske dozvole, metodologija i procedura pripreme i izdavanja okolinske dozvole” –  Gračanica (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole –  Goražde i Sarajevo (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole – Orašje i Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (2008)
 • Stručni skup „Protokol iz Kjota“ (2008)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje ekološke dozvole, Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Ljubuški (2007)
 • Edukacija „Sistem okolinskog upravljanja – ISO 14001“ Sarajevošume (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje ekološke dozvole, Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Brčko (2007)
 • Radionica; Uključivanje okolinskih uslova u izdavanju Urbanističke saglasnosti, Rješenja za utvrđivanje uslova za početak obavljanja privredne djelatnosti i Uvjerenja za obavljanje djelatnosti na području Kantona Sarajevo, Sarajevo (2007)
 • Seminar: Uspostava lokalnog monitoringa kvaliteta zraka/vazduha, Kakanj (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje okolinske dozvole Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Zenica (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih pogona i postrojenja za dobijanje okolinske/okolišne dozvole Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Mostar (2007)
 • Seminar: Osigurajte profit sa zdravstveno ispravnom hranom, Sarajevo (2007)
 • Okrugli stolovi: „Analiza usklađenosti BiH legislative iz oblasti reciklaže otpada, Sarajevo i Banja Luka (2007)
 • Seminar- trening „Poboljšanje energijske efikasnosti u stanogradnji“ pod organizacijom IFC-a i  MKO EKI, Sarajevo i Tuzla (2006)
 • Seminar „Priprema postojećih pogona i postrojenja u cilju dobijanja okolinske dozvole“ (2006)
 • Seminari iz oblasti zaštite zraka od zagađivanja: „Monitoring kvaliteta zraka“ i „Praćenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora“, Sarajevo (2005)
 • Seminar ”Aspekti zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu kod realizacije infrastrukturnih projekata“, Banja Luka, SEED- IFC-WB (2004)
 • Seminar ”Aspekti zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu kod realizacije infrastrukturnih projekata“, Sarajevo, SEED- IFC-WB (2004)
 • Seminar “Održiva energetika”. Sarajevo (2004)
 • Seminar “Okolinska legislativa “ Sarajevo (2003)
 • Predavanje “Iskustva u izradi Studija uticaja na okolinu” (2003)
 • Seminar “Interni auditor za ISO 14001”, Bjelašnica (2003)
 • Seminar “Programi međunarodne okolinske podrške Bosni i Hercegovini” (2002)
 • Seminar “Zaštita okoline i okolinsko upravljanje”, KJKP Toplane Sarajevo (2002)
 • Seminar za „Sistem okolinskog upravljanja po ISO 14001 za top menadžment“, Toplane Sarajevo (2002)
 • Seminar “Interni auditor za ISO 14001”, Neum (2002)
 • Obuka osoblja za “Sistem okolinskog upravljanja po ISO 14001 – aspekti, uticaji, ciljevi, programi”, Bosnalijek-Sarajevo (2002)
 • Predavanje “Osnove zaštite okoline” (za sve zaposlene), Bosnalijek-Sarajevo (2001)
 • Seminar “Povećanje energetske efikasnosti preduzeća” (2001)
 • Seminar “Upravljanje kemikalijama i upravljanje rizicima” (2001)
 • Seminar “Regionalno upravljanje krutim otpadom” (2001)
 • Seminar “Okolinska komponenta upravljanja preduzećem” (2001)
 • Organizacija seminara “Standardizacija zaštite okoline u BiH” (2000)
 • Organizacija seminara “Pristup problematici tretmana lijekova isteklog roka trajanja”, Tuzla (2000)
 • Seminari o održivom razvoju u Sarajevu, Zenici i Tuzli (1995 – 1999)
 • Organizacija međunarodne konferencije “Projektovanje za okolinu”, Zenica (1998)
 • Seminari o uvođenju sistema okolinskog pristupa upravljanja (EMS) u organizacije – četiri seminara (1997 – 1998)
 • Seminar o alatima i sistemima okolinskog upravljanja za saradnike Vlade Kantona Sarajevo (1997)
 • Seminari za predstavnike banaka o osiguranju zaštite okoline u projektima za koja se traže kreditna sredstva, u organizaciji FONDEKO-a (1996)
 • Organizacija seminara o uvođenju sistema kvaliteta (četiri tipa tro- i četverodnevnih seminara SIQ-a iz Ljubljanje uz učešće i eksperata CETEOR-a (1996)
 • PLAVA KNJIGA “Okolina u strategijama razvoja BiH – Vodič za menadžment” (autori: S. Šator, J. Čomić i A. Knežević) (2004)
 • Englesko – bosansko/hrvatsko/srpski glosari okolinskog upravljanja (autori: J. Čomić i A. Knežević) (2002)
 • Eko-biblioteka “Biznis i okolina” (2000)
 • “Gazdovanje šumama” (autor: dr. Nešad Bojadžić, 2001)
 • EKO SKRIPT
 • 1. SAOBRAĆAJ (1): Pristup okolini kod projektovanja saobraćajnica
 • 2. ENERGIJA (1): Efikasnost industrijske energetike
 • 3. KLIMATSKE PROMJENE (1): Putevi rješavanja problematike klimatskih promjena
 • 4. RIZICI (1): Osnove upravljanja rizicima
 • Prirodni gas (Termoenergetske karakteristike i karakteristike sagorijevanja) (autor: Rešidović, M., 1999)
 • Prirodni gas (Termodinamičke i eksplozivne karakteristike) (autor: Rešidović, M., 1999)
 • Karakteristike gasovitih goriva (autor: Rešidović, M., 1998.)
 • “Plaće u tržišnim uvjetima” (autor B.Brozek, 1997)
 • “Funkcija revizije u poslovanju preduzeća” (autor J.Sović, 1995)
 • Održivi razvoj u obnovi i razvoju Bosne i Hercegovine (autor: dr A.Knežević, 1995)
 • “ABC procjene ratne štete nanesene imovini i poslovanju” (autor: dr A.Knežević, 1995)
 • BLUE PAPER: “Environment in Developing Strategies B&H – Guide for management” Ceteor, Sarajevo (2004)
 • Eco-library “Business and Environment”, (six publication in 2000)
 • Environmental Lexicon (English – Bosnian and Bosnian – English) (author: dr. A.Knezevic, Jasmina Comic) (2001)
 • “Forest management ” (author: dr. Nesad Bojadzic, 2001)
 • ECO SCRIPT
 • TRAFFIC (1): Environmental approach in designing of road networks and communications
 • ENERGY (1): Efficiency of energy use in industry
 • CLIMATE CHANGE (1): Solving the problems of Climate change
 • RISK (1): Basics of risk management
 • Natural gas (four books), author M. Residovic (1998-99)
 • Sustainable development in reconstruction and development of Bosnia and Herzegovina (the book, author: dr. A.Knezevic, 1995)
 • ABC of evaluation of war damage to property and business (author: dr. A.Knezevic, 1995)
 • Realizacija projekta inicijative na tržištu rada – partnerstvo javnog i privatnog sektora (2003)
 • Predavanja i konsalting za uvođenje Sistema kvaliteta u preduzeća (1996-1999) (Unioninves, Holding, Vodoprivreda BH, Bosnalijek Sarajevo, Sanofarm Sarajevo,
 • Šipad Holding Sarajevo, Energoinženjering Sarajevo, Hidrogradnja Sarajevo) Ocjena škole malog biznisa Fonda Otvoreno društvo BH (1997)
 • Održivi razvoj Kantona Sarajevo, studija u okviru izrade Strategije razvoja Kantona, 1997
 • Seminari o održivom razvoju u Sarajevu, Zenici i Tuzli (1995-1999)
 • Program održivog razvoja Elektroprivrede BiH (1993)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za dva (2) javna objekta (2015):
  • JU OŠ ”Suljo Čilić” Jablanica
  • JU Djeciji vrtic ”Pčelica” Jablanica
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Zgrada Vlade BPK (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za javni objekat Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne nauke (2015)
 • Detaljni energetski pregled i energetsko certificiranje za objekat OŠ „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica (2015)
 • Detaljni energijski audit na 10 (deset) javnih objekata u Općini Gračanica ukupne površine 35.545 m2:

–          JU “Dom zdravlja”  Gračanica

–          JU “Mješovita srednja škola “Gračanica

–          JU “ II Osnovna škola” Gračanica

–          JU Opća bolnica “ dr. Mustafa Beganović”  Gračanica

–          JU osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica

–          JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica

–          JU Osnovna škola “Malešići” Malešići

–          JU Osnovna škola “Donja Orahovica” Donja Orahovica

–          JU Osnovna škola “Džakule” Džakule

–          JU Osnovna škola “Soko” Soko

 • Strateški projekt „ALTERENERGY“ IPA Jadranski program prekogranične saradnje ima za cilj širenje svijesti na nivou BiH o EE i OIE, stručne edukacije iz oblasti EE i OIE za lokalnu administraciju i tehničke eksperte, izrada Akcionog plana za održivo upravljanje energijom (SEAP), te implementacija pilot projekta iz oblasti OIE i EE u lokalnim zajednicama (Bosanski Petrovac i Čajniče).
 • Detaljni energetski pregledi za 7 (sedam) javnih objekata u Federaciji BiH u okviru projekta “Green Economic Development- Increasing energy efficiency in public buildings”:

–          OŠ Sapna

–          Druga osnovna škola Srebrenik

–          OŠ Rainci Gornji Kalesija

–          JU Mješovita srednja škola Banovići

–          JU Dom penzionera Tuzla

–          JU Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj

–          Zgrada UN Sarajevo

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovni objekat Skenderpašina LAKE
 • Detaljni energijski audit za 2 (dvije) dvije škole u Ilijašu naručilac Federalno ministarstvo prostornog uređenja

–          JU OŠ ‘’Hašim Spahić’’ Ilijaš

–          JU srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata za stambeno-poslovnu zgradu Moja Malta
 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Support for the World Bank Bosnia Energy Efficiency Project“

–          Osnovna škola Srednje

–          Osnovna škola Moštre-Visoko

–          Univerzitet Sarajevo  zgrada Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta u Sarajevu

–          Univerzitet Sarajevo Klinika za ortepediju i traumatologiju KCUS-a

 • Detaljni energetski pregledi za 13 (trinaest) javnih objekata u Srebreniku, Teočaku, Živinicama, Orašje, Fojnica, Busovača, Travnik i Maglaj, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2014) nakon poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu:

–          OŠ Podorašje – Centralna škola

–          JU OŠ Duboki Potok Srebrenik

–          JZU Dom zdravlja Teočak

–          JU Djecije Obdaniste Zivinice

–          OŠ Sladna Srebrenik

–          Prva osnovna škola Srebrenik

–          Zgrada Općine Orašje

–          Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin Fojnica

–          JU Dom zdravlja Busovačaa

–          JU Bolnica za plucne bolesti i tuberkulozu Travnik

–          OŠ Maglaj

–          Prva osnovna škola Maglaj

–          OŠ Hasan Kikic Solun Olovo

 • Detaljni energijski audit za 4 (četiri) javna objekta finansiran od strane „USAID Enterprise Energy Efficiency Project“ (3E)

–          Gradska dvorana Živinice

–          Sportski i rekreacioni centar Srebrenik

–          Administrativna zgrada Opštine Teočak

–          Zgrada opštine i katastra, Gradačac

 • Detaljni energijski audit i izdavanje energijskog certifikata  za Distributivni – edukacijski centar JUB d.o.o. Sarajevo
 • Izrada energetskog certifikata za poslovno-administrativni objekat Međunarodni Aerodrom Sarajevo
 • Detaljni energetski pregledi za 12 (dvanaest) javnih objekata u Sarajevu, Gorazdu, Mostaru, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Novoj Biloj, Širokom Brijegu, Zenici Srebreniku i Odžaku, aktivnosti implementirane u sklopu projekta “Povećanje EE u javnom sektoru u FBiH” (2013):

–          Osnovna škola “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde

–          JU Dječiji grad Djeca Sarajeva, Sarajevo

–          Osnovna škola Behaudin Selmanović, Sarajevo

–          Centar za stara lica, Mostar

–          Centar za djecu Los Rosales, Mostar

–          Mješovita elektrotehnička škola, Bihać

–          Dječije obdanište Bosanska Krupa, Bosanska Krupa

–          Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

–          Prva osnovna škola, Široki Brijeg

–          Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, Zenica

–          Osnovna škola Rapatnica, Srebrenik

–          Dom zdravlja Odžak, Odžak

 • Energetski auditi objekata: JU „Općina Ključ“; JU OŠ „Srednje“, Ilijaš; JU OŠ „Dobroševići“, Sarajevo; JU „BKC“ Gračanica; JU OŠ „Osman Nakaš“; Hrvatska bolnica „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila, JU „Srednja Ugostiteljsko-turistička škola“
 • Izrada projekta energetske efikasnosti i  racionalne upotrebe energije objekta CP Tarčin (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta: COKP Zvirići;  COKP Drivuša;
 • CP Drivuša (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta Upravne zgrade „CIMOS TMD Casting“, Zenica (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje objekta „BBI Centar  Sarajevo“, Sarajevo (2013)
 • Energetski audit objekta JU „Muzička akademija“, Sarajevo (2013)
 • Energetski pregled i energesko certificiranje dijela objekta (Lamela C i D) hotela Hollywood Sarajevo (2013)
 • Proširenje, sanacija i rekonstrukcija sistema daljinskog grijanja u opštini Pale, Studija izvodljivosti (2013)
 • Energetski certifikati za objekte: OŠ “Banovići”, Banovići; OŠ “Prva osnovna”, Konjic; JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa; Privatna kuća; Hotel Hollywood. (2012-2013)
 • Energetski audit objekta JU „Srednjoškolski centar“, Hadžići (2013)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Kulturni centar Srebrenica”, Srebrenica (2012)
 • Detaljni energetski audit objekta JU „Opština Srebrenica“, Srebrenica (2012)
 • Energetski auditi za objekte „Administrativni objekat Općine Doboj Jug“, Doboj Jug; OŠ „Alija Nametak”, Sarajevo; JU „Sredna tehničke škola “Hasib Hadžović”, Goražde; JU Dom zdravlja „Breza”, Breza
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Energetski audit objekta Zavoda za planiranje razvoja KS, Sarajevo (2012)
 • Energetski audit objekta JU „Dječije obdanište naša djeca“, Gračanica (2012)
 • Izrada projekta racionale upotrebe energije za objekte COKP Zvirići, ČCP Zvirići i CP Međugorje-Zvirovići (2012)
 • Energetski auditi i izrada Idejnog rješenja za projekte pod EE kreditnom linijom (NLB Razvojna a.d.) (2012)
 • Formiranje Udruženja drvne biomase u BiH (2011)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (2011)
 • Detaljni energetski audit za objekat OŠ „Braća Jakšić“, Milići (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Travnik (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Zvornik, Zvornik (2011)
 • Energetski audit OŠ “Banovići”, Banovići (2011)
 • Energetski audit OŠ “Prva osnovna”, Konjic (2011)
 • Energetski audit objekta Opštine Goražde, Goražde (2011)
 • Energetski audit JU “Dom zdravlja”, Bosanska Krupa (2011)
 • Idejni projekat – Smanjenje specifične potrošnje primarne energije povećanjem kogeneracije TE Kakanj proširenjem sistema daljinskog grijanja u Kaknju (2011)
 • Izrada PDD dokumenta za projekat malih hidroelektrana u BiH (10 MW) u svrhu CDM registracije projekta  (2011)
 • Analiza opravdanosti pokretanja CDM projekta u oblasti pošumljavanja – GIKIL d.o.o. Lukavac (2011)
 • Izrada energetskog certifikata za Tuzlansku pivovaru (2011)
 • Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini (2010)
 • Razvoj projekata smanjenja emisije stakleničkih gasova u sektoru daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini – izrada PDD i PoA dokumenata za projekte Livno, Gradiška i Prijedor (2010)
 • Studija – Određivanje referentnih klimatskih podataka za potrebe energijskog certificiranja objekata i izrada proračunskih metoda za energijsko certificiranje objekata (2010)
 • Trening program iz oblasti energetske efikasnosti u stambenom i javnom sektoru za UNDP SRRP (2010)
 • Studija Elektor sector Austrijanci (2010)
 • Energetski audit u industriji – Natron Hayat d.o.o. Maglaj (2010)
 • Provođenje energetskih audita u industrijskom sektoru BiH (2009/2010):
  – Alpro A.D. Vlasenica
  – Bihačka Pivovara d.d. Bihać
  – Dalekovodi Sarajevo
  – Saniteks d.d. Velika Kladuša
  – SPRIND d.d. Sarajevo
 • Studiju “Efikasnost ulaganja u smanjenje toplotnih gubitaka u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo”
 • Studija “”Elektroenergetskog i termoenergetskog sistema Bosansko-Podrinjskog Kantona Goražde za period 2008 – 2028.godina”
 • Studija snižavanja emisije iz “Termoelektrane Kakanj” (2008)
 • Studija: Mogućnosti za proizvodnju biodizela u BiH, (2007), WIHOG, WIESER HOLDING
 • ”Studija koncepta toplifikacije osnovne i srednje škole u Olovu“ za potrebe Švicarskog karitasa (2007)
 • ”Studija koncepta toplifikacije Konjica“ za potrebe UNIS Energetika, Konjic (2006.-2007.)
 • Seminar- trening „Poboljšanje energijske efikasnosti u stanogradnji“ pod organizacijom IFC-a i  MKO EKI, Sarajevo i Tuzla (2006.)
 • Izrada plana projekata i aktivnosti u cilju smanjenja energetskih gubitaka u Kantonu Sarajevo (2006) – prijedlog za Vladu Kantona Sarajevo
 • Organizacija okruglog stola: „Smanjivanje toplotnih gubitaka u zgradama u Kantonu Sarajevo“ (2006)
 • Identifikacija investicionih projekata sa okolinskim beneficijama u saradnji sa IFC-EOF-SEED (2005)
 • Projekat FP6 /RECOVER/ – Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ – Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Izrada projekta “Idejno rješenje kalibracione laboratorije za baždarenje mjreča utroška toplotne energije” za potrebe KJKP Sarajevogas (2005)
 • Organizacija Konferencije “Obnovljivi izvori energije i certificiranje emisija u zrak – Prednosti za Bosnu i Hercegovinu” u saradnji sa WB-IFC-SEED (2004)
 • Studija energetike Srednjobosanskog Kantona (u okviru prostornog plana Srednjobosanskog Kantona) (2001)
 • Seminar o mjerenju utroška toplote u Sistemima centralnog grijanja Travnik (2001)
 • Organizacija tri seminara “Energetska efikasnost” (2000)
 • Phare program “Promocija kogeneracije energije u postrojenjima male snage” (1999), izvođači dr. A.Knežević, ass. Nijaz Delalić, ass. Admir Gafić)
 • Program razvoja energetike Sarajeva, u okviru Strategije razvoja Kantona Sarajevo  (1997)
 • Mišljenje o konceptu naplate zemnog gasa u Sarajevu, UBSD (1997)
 • Mjerenje buke za Toplanu u Novom Travniku za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Mjerenje buke za Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Klejton d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje buke za  Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Standard Furniture Company d.d. Ilijaš (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood Ilidža (2015)
 • Mjerenje buke za Rajz d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za Rajz d.o.o. Hadžići (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za J.U. ZZZZ žena i materinstva Sarajevo (2015)
 • Mjerenje emisija u zrak za bolnicu Jagomir Sarajevo (Bioenergy) (2015)
 • Mjerenja u svrhu određivanja stepena efikasnosti sistema grijanja u 4 škole u okviru projekta  “Green Economic Development- Increasing energy efficiency in public buildings” (2015)
 • Mjerenja u svrhu određivanja stepena efikasnosti kotlova u J.U. Kantonalna Bolnica Zenica u okviru ESCO Pilot projekta (2015)
 • Monitoring kvaliteta tla na dionici Lašva – Sarajevo sjever za JP Autoceste Federacije BiH (2014)
 • Mjerenje buke, izrada karata buke i akcijskog plana ublažavanja posljedica od buke nastale saobraćajem motornih vozila na autocesti A1 na dionici Bilješevo – Kakanj za JP Autoceste Federacije BiH (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo – podružnica Travnik (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Mjerenje buke za Drvoprodukt d.o.o. Ilijaš (2014)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood Ilidža (2013)
 • Mjerenje buke za KJKP Sarajevogas (2013)
 • Monitoring kvaliteta zraka i zemljišta za 2013. godinu na autocesti A1 dionica Bilješevo – Jošanica (2013)
 • Mjerenje nivoa ambijentalne buke za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Medimpex d.o.o. Sarajevo (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Marmex d.o.o. Ilidža (2013)
 • Mjerenje emisija u zrak za Mrkulić Company d.o.o. – hotel Hollywood na Ilidži (2012)
 • Mjerenje buke, izrada karata buke i akcijskog plana ublažavanja posljedica od buke nastale saobraćajem motornih vozila na autocesti A1 dionica Jošanica – Kakanj za JP Autoceste Federacije BiH (2012)
 • Mjerenje buke i izrada karata buke za BBI Centar Sarajevo (2012)
 • Monitoring buke za MHE Kaljani i Čemernica za Energonova d.o.o. Sarajevo (2012)
 • Mjerenje emisija u zrak za Klejton d.o.o. Hadžići (2012)
 • Mjerenje emisija u zrak za BAGS Energotehnika d.o.o. Vogošća (2012)
 • Mjerene emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2012)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Zanat d.o.o. Kakanj (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Vindi Tip d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Mjerenje kvaliteta zraka za Natron-Hayat d.o.o. Maglaj (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za Tvornicu cementa Kakanj (2011)
 • Mjerene emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za FAIN Inžinjering d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Ahydron građenje d.o.o. Sarajevo (2011)
 • Mjerenje koncentracije čvrstih čestica u zraku u zraku za fabriku glinice Birač AD Zvornik (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za Asfaltnu bazu Bistrica za firmu Dobojputevi  d.d. (2011)
 • Mjerenje emisija u zrak za UNIS Energetika Sarajevo d.o.o. Sarajevo – podružnica Travnik (2010)
 • Mjerenje buke i analiza zemljišta za UNIS-Gal Konjic (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za Asfaltnu bazu Sarajevoputevi, Misoča, Ilijaš (2010)
 • Mjerenje buke za Aerodrom Sarajevo (2010)
 • Mjerenje količine taložnog praha za RKB – Rudnik krečnjaka Breza (2010)
 • Mjerenje količine taložnog praha za asfaltnu bazu Asfaltplant d.o.o. Visoko (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za za asfaltnu bazu Asfaltplant d.o.o. Visoko (2010)
 • Mjerenje koncentracije čvrstih čestica u zraku u zraku za betonaru Agregati i Betoni – Nexe Grupa (2010)
 • Mjerenje emisija u zrak za Argetu d.o.o. Hadžići (2010)
 • Mjerenje buke za  EFT – Rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o. (2009)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za Ahydron građenje d.o.o. Sarajevo (2009)
 • Snimanje termovizijskom kamerom za FAIN Inžinjering d.o.o. Sarajevo (2009)
 • Mjerenje buke za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (2008)
 • Mjerenje buke i analiza zemljišta za Argetu d.o.o. Hadžići (2008)
 • Mjerenje buke i izrada karata buke za Termoelektranu Kakanj (2008)
 • Mjerenje emisija u zrak pogona za recikliranje starih akumulatora, topionice i rafinacije olova TESLA Brčko (2008)
 • Mjerenje buke za KJKP Sarajevogas (2007)
 • Mjerenje emisija u zrak za asfaltnu bazu Asfaltpnat d.o.o. Visoko (2005)
 • Inicijativni materijali za osnivanje mreže tehnoloških parkova BH (V.Trninić, M. Prašo, J. Sović i A. Knežević) (naručioci: Akademija nauka BH i PK BH) (1999)
 • Seminari  o metodologiji procjene ratne štete (1994-1997)
 • Konsalting i procjena ratne štete za veći broj preduzeća u Sarajevu (1993-1996)
 • Procjena ratne štete nanesena većem broju građevinskih objekata (1994-1997)
 • Procjena ratne štete nanesena privredi Kantona Sarajeva (za potrebe Kantona Sarajevo), 1996
 • Rad dva osnivača CETEOR-a u svojstvu eksperata u Vladinoj komisiji za popis i procjenu ratne štete (1992-1994)
 • Osnovi strategije tehnološkog razvoja BH (A.Knežević), Ministarstvo obnove (1993)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji IPPC Direktive (2010 – 2012)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa medunarodnim partnerom ONE CARBON (2008-2009)
 • Ucešce eksperata CETEOR-a na izradi i nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama (2008-2009)
 • Aktivnosti u identifikaciji i implementaciji CDM projekata u BiH kroz potpisan ugovor sa međunarodnim partnerom ONE CARBON (2008)
 • Izrada Brošure „Sistem okolinskog upravljanja ISO 14001“, PEPSE/IFC/WB, (2008)
 • Projekat FP6 /RECOVER/ – Renewable Energy Co-ordinated Development in the Western Balkan Region (2005-2006)
 • Projekat FP6 /ACCENT/ – Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the Western Balkan Countries (2005-2006)
 • Osnivanje Regionalnog Centra za Okolinsko Upravljanje i Informisanje u saradnji sa Unverzitetom u Bolonji i UNESCO – ROSTE (2005)
 • Ugovor sa Lloyd Register o pružanju usluga kao ekspert za područje BiH za audit prema ISO 14000 (2003)
 • Konsalting u sklopu Programa EU za revitalizaciju preduzeća (EUPER) (2002-2003)
 • Indikatori održivog razvoja (2000-2002), finansiran od strane UNIDO, a CETEOR je izvodio projekat u okviru Akademije nauka i umjetnosti BH. U projektu učestvovalo osam balkanskih država, a nosilac projekta je Institut “Milan Vidmar” iz Ljubljane. Projekat “Izgradnja potencijala balkanskih država u cilju smanjenja emisije stakleničkih gasova”(2001-2002)
 • Učestvovalo šest balkanskih država, a finansiran  od Grčke vlade.
 • Konsaling u oblasti okoline, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za Fabriku duhana Sarajevo (2001) u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs – und Managementsystemen) Konsaling ISO 9001:2000 za Hidrogradnju (2001), u saradnji sa OQS-OVQ Wiena (Österreichische Vereingung zur  Zertifizierung von Qualitäs – und Managementsystemen)
 • Promocija postrojenja za kogeneraciju energije male snage (1999).
 • Realizacija Phare programa uz učešće devet zemalja Centralne i Istočne Evrope.